korepetycje Chemia - strona główna

Zakres materiału - korepetycje chemia

- Gimnazjum
- Liceum

Zakres materiału korepetycji obejmuje między innymi takie zagadnienia, jak:

Korepetycje chemia - Dział 1. ŚWIAT SUBSTANCJI

MATERIAŁ NAUCZNIA CHEMII

Czym się zajmuje chemia?
1.1. Jak pracuje chemik?
Szkolna pracownia chemiczna
Podstawowy sprzęt laboratoryjny
Bezpieczeństwo w pracowni chemicznej
1.2. Z czego jest zbudowany otaczający nas świat?
Substancje stałe, ciekłe i gazowe
Badanie właściwości substancji
Fizyczne i chemiczne właściwości substancji
1.3. Co można zrobić z metalu?
Metale wokół nas
Znaczenie metali w rozwoju cywilizacji
Badanie właściwości metali
Stopy metali
Zastosowanie metali i ich stopów
1.4. Czy niemetale są użyteczne?
Badanie właściwości wybranych niemetali
Zastosowanie niemetali
1.5. Czy substancje można mieszać?
Otrzymywanie mieszanin substancji
Podział mieszanin
Rozdzielanie mieszanin niejednorodnych
Rozdzielanie mieszanin jednorodnych
1.6. Czy substancje można przetwarzać?
Przykłady przemian chemicznych
Pojęcie reakcji chemicznej
Substraty i produkty reakcji
Związek chemiczny jako produkt lub substrat reakcji chemicznej

Korepetycje chemia - Dział 2. BUDOWA ATOMU A UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW CHEMICZNYCH

MATERIAŁ NAUCZNIA CHEMII

2.1. Od kiedy są znane pierwiastki?
Od alchemii do chemii
Pierwiastki znane już w starożytności
Symbole chemiczne pierwiastków
Nazewnictwo pierwiastków
2.2. Z czego są zbudowane substancje?
Dowody na ziarnistość materii – dyfuzja
Modelowe wyjaśnienie budowy materii
Atom jako drobina budująca materię
2.3. Jak jest zbudowany atom?
Rozmiary i masy atomów
Jądro atomowe i elektrony
Liczba atomowa i liczba masowa
Rozmieszczenie elektronów w atomie
Elektrony walencyjne
2.4. W jaki sposób porządkuje się pierwiastki?
Prace Mendelejewa
Prawo okresowości
Układ okresowy pierwiastków chemicznych
Miejsce metali i niemetali w układzie okresowym
2.5. Dlaczego masa atomowa pierwiastka ma wartość ułamkową?
Pojęcie izotopu
Rodzaje i przykłady izotopów
2.6. Dlaczego boimy się promieniotwórczości?
Rodzaje promieniowania jądrowego
Zastosowanie izotopów promieniotwórczych
Energetyka jądrowa
2.7. Czy budowa atomu pierwiastka ma związek z jego położeniem w układzie okresowym?
Numer grupy a liczba elektronów walencyjnych
Numer okresu a liczba powłok elektronowych
Określanie budowy atomu pierwiastka na podstawie jego położenia w układzie okresowym

Korepetycje chemia - Dział 3. ŁĄCZENIE SIĘ ATOMÓW

MATERIAŁ NAUCZNIA CHEMII

3.1. W jaki sposób mogą się łączyć atomy?
Wiązanie jonowe
Kationy i aniony
Wiązanie atomowe (kowalencyjne)
Powstawanie cząsteczek
Wiązanie atomowe spolaryzowane
3.2. W jaki sposób można opisać budowę cząsteczki?
Wartościowość pierwiastka
Wzory strukturalne i sumaryczne
Ustalanie wzorów tlenków
Odczytywanie wartościowości pierwiastka
3.3. Jaką masę ma cząsteczka?
Masa cząsteczkowa
Obliczanie masy cząsteczkowej
Mol i masa molowa F
Obliczanie masy molowej F
3.4. Jak zapisać przebieg reakcji chemicznej?
Zapis przebiegu reakcji chemicznej
Współczynniki stechiometryczne
Typy reakcji chemicznych
3.5. Jakie prawa rządzą reakcjami chemicznymi?
Prawo zachowania masy
Obliczenia uwzględniające prawo zachowania masy
Prawo stałości składu
Obliczenia uwzględniające prawo stałości składu

Korepetycje chemia - Dział 4. POWIETRZE I INNE GAZY

MATERIAŁ NAUCZNIA CHEMII

4.1. Powietrze – substancja czy mieszanina?
Badanie składu powietrza
Składniki powietrza
4.2. Dlaczego bez tlenu nie byłoby życia na Ziemi?
Znaczenie tlenu dla organizmów
Otrzymywanie i właściwości tlenu
Obieg tlenu i dwutlenku węgla w przyrodzie
4.3. Co to są tlenki?
Otrzymywanie tlenków
Reakcje endo- i egzoenergetyczne
Właściwości i zastosowania tlenków
4.4. Co wiemy o innych składnikach powietrza?
Właściwości azotu i jego znaczenie dla organizmów
Obieg azotu w przyrodzie
Charakterystyka i zastosowanie gazów szlachetnych
4.5. Dwutlenek węgla – pożyteczny czy szkodliwy?
Otrzymywanie tlenku węgla(IV)
Badanie właściwości tlenku węgla(IV)
Zastosowania dwutlenku węgla
4.6. Który gaz ma najmniejszą gęstość?
Otrzymywanie i właściwości wodoru
Mieszanina piorunująca
Zastosowania wodoru
4.7. Czy powietrze, którym oddychamy, jest czyste?
Przyczyny zanieczyszczeń powietrza
Skutki zanieczyszczenia powietrza (smog, efekt cieplarniany, dziura ozonowa i inne)
Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami

Korepetycje chemia - Dział 5. WODA I ROZTWORY WODNE

MATERIAŁ NAUCZNIA CHEMII

5.1. Czy można żyć bez wody?
Obieg wody w przyrodzie
Właściwości wody
Woda w organizmach
Znaczenie wody w gospodarce człowieka
5.2. Czy wszystkie substancje można rozpuścić w wodzie?
Woda jako rozpuszczalnik
Zawiesiny i roztwory
Budowa cząsteczki wody
5.3. Jakie czynniki wpływają na rozpuszczanie się substancji w wodzie?
Szybkość rozpuszczania się ciał stałych
Roztwory nasycone i nienasycone
Wykresy rozpuszczalności
Obliczenia na podstawie wykresów rozpuszczalności
Rozpuszczanie się gazów w wodzie
5.4. Jak można określić zawartość substancji rozpuszczonej w roztworze?
Roztwory rozcieńczone i stężone
Stężenie procentowe roztworu
Obliczenia związane ze stężeniem procentowym roztworu
5.5. Jak można zmieniać stężenie procentowe roztworu?
Rozcieńczanie roztworu
Zatężanie roztworu
5.6. Czy wody rzek, jezior i mórz są czyste?
Źródła zanieczyszczeń wód
Wpływ zanieczyszczeń wód na środowisko
Usuwanie zanieczyszczeń: oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody
Zapobieganie zanieczyszczeniom wód

Korepetycje chemia - Dział 6. WODOROTLENKI A ZASADY

MATERIAŁ NAUCZNIA CHEMII

6.1. W jaki sposób woda działa na tlenki metali?
Działanie wody na tlenki wybranych metali
Wskaźniki i ich rodzaje
Budowa i ogólny wzór wodorotlenków
6.2. Czy metale mogą reagować z wodą?
Działanie wody na wybrane metale
Podział metali na aktywne i mniej aktywne
6.3. Jakie właściwości i zastosowanie mają wodorotlenki?
Właściwości wodorotlenków: sodu, potasu i wapnia
Rozpuszczalność wodorotlenków w wodzie
Najważniejsze zastosowania wodorotlenków
6.4. Dlaczego zasady powodują zmianę barwy wskaźników?
Barwienie się wskaźników w zasadach
Przewodzenie prądu elektrycznego przez zasady
Dysocjacja jonowa zasad

Korepetycje chemia - Dział 7. KWASY

MATERIAŁ NAUCZNIA CHEMII

7.1. Czy woda reaguje z tlenkami niemetali?
Otrzymywanie kwasów tlenowych
Nazewnictwo kwasów tlenowych
Tlenki kwasowe
7.2. Jak są zbudowane cząsteczki kwasów tlenowych?
Ogólny wzór kwasów
Reszta kwasowa i jej wartościowość
Wzory i modele kwasów tlenowych
7.3. Czy istnieją kwasy beztlenowe?
Budowa cząsteczek i nazewnictwo kwasów beztlenowych
Chlorowodór i siarkowodór – trujące gazy
7.4. Jakie właściwości mają kwasy?
Badanie właściwości wybranych kwasów
Zasady postępowania ze stężonymi roztworami kwasów
Działanie kwasów na metale
Przewodzenie prądu elektrycznego przez roztwory kwasów
Dysocjacja jonowa kwasów
7.5. pH – co to oznacza?
Odczyn roztworu, skala pH
Określanie pH substancji
7.6. Jakie zastosowanie mają kwasy?
Przykłady zastosowań kwasów
Kwasy w naszym otoczeniu
7.7. Skąd się biorą kwaśne opady?
Powstawanie kwaśnych opadów
Skutki kwaśnych opadów dla środowiska

Korepetycje chemia - Dział 8. SOLE

MATERIAŁ NAUCZNIA CHEMII

8.1. Czy kwasy można zobojętnić?
Reakcja kwasu z zasadą
Definicja i ogólny wzór soli
8.2. Jak są zbudowane sole i jak się tworzy ich nazwy?
Wzory sumaryczne soli
Nazewnictwo soli
8.3. Co się dzieje z solami w wodzie?
Przewodzenie prądu elektrycznego przez roztwory soli
Dysocjacja jonowa soli
Cząsteczkowy i jonowy zapis reakcji zobojętnienia
Elektroliza soli F
8.4. Czy tlenki reagują z kwasami i z zasadami?
Reakcje tlenków metali z kwasami
Reakcje tlenków niemetali z zasadami
Reakcje tlenków niemetali z tlenkami metali
8.5. Czy są znane inne metody otrzymywania soli?
Działanie kwasów na metale
Reakcja metalu z niemetalem
8.6. Czy wszystkie sole są rozpuszczalne w wodzie?
Strącanie wybranych soli
Tabela rozpuszczalności
8.7. Jak przebiegają reakcje soli z zasadami i z kwasami?
Reakcje soli z zasadami
Reakcje soli z kwasami
Działanie kwasów na węglany
8.8. Jakie funkcje pełnią sole w życiu człowieka?
Sole jako budulec organizmów
Wpływ nawożenia na rośliny (nawozy mineralne)
Przykłady zastosowań soli

Korepetycje chemia - Dział 9. SUROWCE MINERALNE I ENERGETYCZNE

MATERIAŁ NAUCZNIA CHEMII

9.1. Jakie skarby kryje Ziemia?
Skład skorupy ziemskiej
Skały i minerały
Rudy metali
Kamienie szlachetne F
9.2. Jakie właściwości ma gleba?
Powstawanie gleby
Skład i wybrane właściwości gleby
Zjawiska powodujące niszczenie gleb
Ochrona gleb przed zanieczyszczeniami
9.3. W jakiej postaci metale występują w skorupie ziemskiej?
Występowanie metali szlachetnych
Przykłady rud wybranych metali
Sposoby otrzymywania metali z rud
9.4. Dlaczego niektóre metale ulegają niszczeniu?
Czynniki powodujące niszczenie metali
Sposoby zapobiegania korozji
Szereg aktywności metali
9.5. Jakie surowce mineralne są stosowane w budownictwie?
Podstawowe materiały budowlane
Skały wapienne
Zaprawa murarska
Gips i gips palony
9.6. Jakie znaczenie mają związki krzemu?
Krzem i tlenek krzemu(IV)
Krzemiany i glinokrzemiany
Szkło
9.7. Czy węgiel jest zawsze czarny?
Odmiany węgla
Rodzaje węgli kopalnych
Sucha destylacja węgla
9.8. Dlaczego gaz ziemny i ropa naftowa są popularnymi źródłami energii?
Ropa naftowa i gaz ziemny
Katastrofy ekologiczne
9.9. W jaki sposób produkować energię, aby nie szkodzić środowisku?
Alternatywne źródła energii

Korepetycje chemia - Dział 10. WĘGLOWODORY

MATERIAŁ NAUCZNIA CHEMII

10.1. Jaka jest przyczyna dużej różnorodności związków organicznych?
Łączenie się atomów węgla w długie łańcuchy
Węglowodory nasycone – alkany
Nazewnictwo związków organicznych
Szereg homologiczny
Podstawy izomerii F
10.2. Jakie właściwości mają węglowodory nasycone?
Właściwości fizyczne węglowodorów nasyconych
Właściwości chemiczne węglowodorów nasyconych
10.3. Czy istnieją węglowodory nienasycone?
Węglowodory nienasycone – alkeny
Właściwości węglowodorów nienasyconych
Szereg homologiczny alkenów
Polimeryzacja etenu
10.4. Czy między dwoma atomami węgla mogą się tworzyć więcej niż dwa wiązania?
Otrzymywanie i właściwości etynu (acetylenu)
Szereg homologiczny alkinów
10.5. Gdzie w przyrodzie występują węglowodory?
Gaz ziemny i ropa naftowa – źródła węglowodorów
Produkty przeróbki ropy naftowej i ich zastosowanie

Korepetycje chemia - Dział 11. POCHODNE WĘGLOWODORÓW

MATERIAŁ NAUCZNIA CHEMII

11.1. Jaki związek chemiczny tworzy się podczas fermentacji soków owocowych?
Alkohol – produkt fermentacji alkoholowej
Budowa cząsteczki alkoholi (grupa funkcyjna)
Szereg homologiczny alkoholi
Właściwości alkoholi: metylowego i etylowego
Alkohole wielowodorotlenowe (wielohydroksylowe)
11.2. W jaki sposób powstaje kwas octowy?
Fermentacja octowa
Kwas karboksylowy i grupa karboksylowa
Szereg homologiczny kwasów karboksylowych
Właściwości kwasów: octowego i mrówkowego
11.3. Czy wszystkie kwasy karboksylowe są cieczami?
Znane nasycone kwasy tłuszczowe
Budowa i właściwości nasyconych kwasów tłuszczowych
Przykład nienasyconego kwasu tłuszczowego
Właściwości nienasyconych kwasów tłuszczowych
11.4. Co się tak pieni?
Mydła – sole wyższych kwasów tłuszczowych
Mydła sodowe i potasowe
Mydła magnezowe i wapniowe a twardość wody
Budowa mydła i mechanizm usuwania brudu
Detergenty i ich wpływ na środowisko
11.5. Co tak ładnie pachnie?
Otrzymywanie estrów
Budowa cząsteczek estrów i ich nazwy
Właściwości estrów
Przykłady estrów i ich zastosowanie

Korepetycje chemia - Dział 12. ZWIĄZKI ORGANICZNE W ŻYWNOŚCI

MATERIAŁ NAUCZNIA CHEMII

12.1. Dlaczego zimą jemy więcej tłuszczów?
Budowa cząsteczki i właściwości chemiczne tłuszczów
Pochodzenie i właściwości fizyczne tłuszczów
Rola tłuszczów w odżywianiu
Próba akroleinowa
12.2. W jaki sposób przerabia się tłuszcze?
Zmydlanie tłuszczów – produkcja mydła
Utwardzanie tłuszczów – produkcja margaryny
12.3. Jakie związki są budulcem naszego organizmu?
Występowanie i rola biologiczna białek
Skład pierwiastkowy i budowa cząsteczek białek
Normy spożycia białek
12.4. Jakie właściwości mają białka?
Badanie właściwości fizycznych i chemicznych białek
Denaturacja białka
Reakcja charakterystyczna białek
Wykrywanie białek w różnych pokarmach
12.5. Dlaczego owoce są słodkie?
Glukoza jako produkt fotosyntezy
Właściwości glukozy
Glukoza jako surowiec energetyczny
Reakcja charakterystyczna glukozy
Wykrywanie glukozy w produktach spożywczych
12.6. Jakim cukrem słodzimy herbatę?
Dwucukier – sacharoza
Występowanie i otrzymywanie sacharozy
Właściwości i znaczenie sacharozy
12.7. Czy wszystkie cukry są słodkie?
Cukier zapasowy roślin – skrobia
Występowanie i właściwości skrobi
Znaczenie skrobi dla organizmów
Reakcja charakterystyczna skrobi
Wykrywanie skrobi w produktach spożywczych
12.8. Jakie substancje dodatkowe znajdują się w żywności?
Barwniki spożywcze
Substancje zapachowe
Przeciwutleniacze
Środki zagęszczające
Konserwacja żywności
12.9. Jak działają niektóre substancje na organizm człowieka? F
Leki
Nikotyna i alkohol
Narkotyki
Działanie substancji uzależniających na organizm człowieka

Korepetycje chemia - Dział 13. WŁÓKNA I TWORZYWA

MATERIAŁ NAUCZNIA CHEMII

13.1. Czy drewno może zawierać cukier?
Występowanie celulozy
Właściwości celulozy
Zastosowanie celulozy – produkcja papieru
13.2. Jakie zastosowania mają włókna naturalne?
Występowanie, wady i zalety włókien pochodzenia roślinnego
Identyfikacja włókien celulozowych
Pozyskiwanie, wady i zalety włókien pochodzenia zwierzęcego
Identyfikacja włókien białkowych
13.3. Czym można zastąpić włókna naturalne?
Włókna sztuczne i ich właściwości
Identyfikacja włókien sztucznych
Włókna syntetyczne i ich właściwości
Identyfikacja włókien syntetycznych
13.4. Dlaczego tworzywa sztuczne są tak powszechnie używane? F
Przedmioty z tworzyw sztucznych
Rodzaje tworzyw sztucznych
Przykłady tworzyw polimeryzacyjnych
Zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych